علی رضایی

 • سمت

  عضو هیئت مدیره

 • تلفن

  09151154884

 • پست الکترونیک

  ali.rezaei@tarafood.com

احمد رضایی

 • سمت

  عضو هیئت مدیره

 • تلفن

  09151154883

 • پست الکترونیک

  ahmad.rezaei@tarafood.com

جواد رضایی

 • سمت

  عضو هیئت مدیره

 • تلفن

  09151154652

 • پست الکترونیک

  javad.rezaei@tarafood.com