کمپوت:

کمپوت  نوعی دسر است که از میوهٔ کامل یا خردشده و شربت ترکیب شده‌است. میوه درسته در آب به همراه شکر پخته می‌شود در اثر پختن میوه، باکتری های موجود در آن از بین رفته و شربت آن می تواند قابلیت ماندگاری محصول را افزایش دهد  به‌ طور کلی‌ این‌ میوه‌ پخته‌ را (کمپوت‌) اکثر مردم‌ مصرف‌ می‌کنند. مخصوصا اشخاصی‌ که دستگاه‌ گوارش‌ آنها به‌ خوبی‌ قادر به‌ هضم‌ کردن میوه های‌ خام‌ نیست‌.

کمپوت گیلاس تارا ،پانیذ ،داتی

بسته بندی سایز وزن خالص میوه %
24 قوطی/کارتن 73mm کیلوگرم 0.375 %54 مینیمم

کمپوت سیب تارا ،پانیذ ، داتی

بسته بندی سایز وزن خالص میوه %
24 قوطی/کارتن 73 mm کیلوگرم 0.375 60% مینیمم

کمپوت گلابی تارا ، پانیذ ، داتی

بسته بندی سایز وزن خالص میوه %
24 قوطی/کارتن 73 mm کیلوگرم 0.375 53% مینیمم